Tinh dầu dưỡng tóc

Tinh dầu kích bóng màu – COLOR OIL ADDITIVE