Màu nhuộm Ilight giúp tăng cường ánh sắc

Màu nhuộm ILIGHT giúp tăng cường ánh sắc trực tiếp

Màu nhuộm tăng cường ánh săc I-light

Màu nhuộm tăng cường ánh sắc màu I-light

Màu nhuộm tóc ilight

Màu nhuộm tóc tăng cường ánh sắc màu I-light