Màu nhuộm tăng cường ánh săc I-light

Màu nhuộm tăng cường ánh sắc màu I-light

Màu nhuộm tóc ilight

Màu nhuộm tóc tăng cường ánh sắc màu I-light