Gôm tạo kiểu tóc elgon - affixx rasta gum

GÔM XỊT GIỮ NẾP TÓC ELGON -70 HAIR SPRAY FIX HOLD