Màu nhuộm Ilight giúp tăng cường ánh sắc

Màu nhuộm ILIGHT giúp tăng cường ánh sắc trực tiếp

Màu nhuộm 10 phút bổ sung chất sừng

Màu nhuộm 10 phút bổ sung chất sừng

Màu nhuộm tơ tằm

Màu nhuộm tơ tằm siêu bóng mượt SILKER COMPLEX 3®

Màu nhuộm tóc ilight

Màu nhuộm tóc tăng cường ánh sắc màu I-light